Edukacja


Uwaga: w przypadku grup,  o większej niż rekomendowana liczba uczestników, prosimy o dwukrotną rezerwację zajęć, rekomendowany wiek uczestników zajęć jest orientacyjny. Opisy poszczególnych scenariuszy poniżej pola rezerwacji. Ognisko wymaga osobnej rezerwacji (na dole formularza).

Przetwarzanie danych osobowych - klauzula informacyjna

Orientacyjny kalendarz już zarezerwowanych terminów (automatyczna aktualizacja z opóźnieniem kilku godzin) Europejskie (w tym polskie) lasy, użytkowane w różny sposób od stuleci a mimo tego cieszące się ogromnym bogactwem przyrodniczym są doskonałym modelem idei zrównoważonego rozwoju. Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” prowadzi bezpłatne zajęcia w duchu Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju (EZR), wypełniające wymogi podstawy programowej. Więcej o tym czym jest EZR można przeczytać m.in. na stronie Ministerstwa Środowiska.

Maksymalna liczebność grupy: 25 osób. 
W przypadku większej ilości osób prosimy o dwukrotną rezerwację zajęć. 


Uwaga: po skończonych zajęciach można skorzystać bezpłatnie z ogniska i patyków na kiełbaski (same kiełbaski, talerze, sztućce itp - we własnym zakresie). Zapraszamy również na spacer (również we własnym zakresie) szlakiem Alicji lub Korzeni, ok. 30 - 45 min. na każdy z nich.

Wszystkie szczegóły dotyczące naszych zajęć można znaleźć na tej stronie internetowej. W przypadku pytań, niejasności, prosimy o kontakt mailowy: marszewo@gdansk.lasy.gov.pl. Kontakt z osobami prowadzącymi zajęcia na dole strony.

Ognisko nie jest obowiązkowe. Zakres tematyki zajęć może być zmieniony przed zajęciami w uzgodnieniu z nauczycielem.  W jednych zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Jeśli przyjeżdża więcej (np. dwie klasy) należy zarezerwować dwa zajęcia.
Zajęcia z leśnikiem - eukatorem.

Rozpoznajemy wybrane gatunki ssaków i ptaków oraz ich głosy. Prezentacja multimedialna:  Gawęda ilustrowana rysunkami i krótkimi fragmentami filmów o wybranych gatunkach zwierząt. Zajęcia zakończone prostym testem sprawdzającym umiejętność rozpoznawania głosów, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy zajęć. (scenariusz rekomendujemy w trakcie wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych).

Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy. Nauka rozpoznawania drzew poprzez rysowanie ich liści, ze szczególnym uwzględnieniem cech je różnicujących. Z własnoręcznie wykonanymi "atlasami" liści uczestnicy ruszają w teren...
 Autorska metoda Grażyny Głuch z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Nauczyciel prowadzący może otrzymać bezpłatnie zeszyt z opracowanym sposobem rysowania kilkunastu gatunków rodzimych drzew.
Prowadzą: Witold Ciechanowicz (od wtorku do piątku),  Ewa Kaliszewska (czwartki Wiktoria Burdon (w środy)
Zajęcia trwają do 1,5 h + ew. ognisko. 
W przypadku grup z osobami powyżej 9 lat, rekomendujemy dodatkowo  rezerwację zajęć "Spacer z mapą" które polegają na samodzielnym (w parach) wykonywaniu zadań w terenie (ogrodzonym) w oparciu o mapę i busolę. Prowadzący zajęcia przeprowadza dokładny instruktaż posługiwania się mapą. Online: Krótki kurs orientowania mapy w terenie

Drewno: dla lasu dla ludzi, spacer po lesie: Zajęcia dotyczące roli drewna w życiu człowieka oraz lasu, połączone z leśnym spacerem, zabawami ruchowymi po lesie i przypomnieniem rozpoznawania 3-4 gatunków drzew.  Zajęcia dedykowane przede wszystkim dla dzieci w wieku ok. 7-12 lat.
Prowadzą: Witold Ciechanowicz (od wtorku do piątku), Wiktoria Burdon (w środy), Ewa Kaliszewska (czwartki), orientacyjny scenariusz zajęć.


Zrównoważony rozwój, z czym się to je":  Zajęcia oparte o scenariusze zajęć wypracowane w wyniku współpracy z norweskimi edukatorami leśnymi. Dotyczą m.in. problematyki odnawialności zasobów, racjonalnych wyborów konsumenckich. Zajęcia dedykowane dla dzieci starszych niż ok. 9 lat, młodzieży i osób dorosłych.  
Prowadzą: Witold Ciechanowicz (od wtorku do piątku)
Podstawa programowa szkoła ponadpodstawowa, geografia - zakres podstawowy: Uczeń: (..) 5) analizuje wpływ dynamicznego rozwoju turystyki na środowisko geograficzne oraz podaje możliwości stosowania w turystyce zasad zrównoważonego rozwoju; 8) identyfikuje konflikty interesów w relacjach człowiek – środowisko i rozumie potrzebę ich rozwiązywania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz podaje własne propozycje sposobów rozwiązania takich konfliktów; 10) przyjmuje postawę współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego Ziemi."

Dotknij lasu: Spacer po kolekcjach botanicznych, lub wybranych fragmentach lasu. Dzieci skupiają się na dotykaniu drzew iglastych (igły kłujące, delikatne w dotyku, pachnące itp.). W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, możliwy pokaz fragmentu prezentacji, skupiającej się na głosach ssaków i ptaków, swobodna zabawa drewnianymi klockami, lub inne zajęcia plastyczne. Zajęcia dedykowane dla młodszych dzieci.
Prowadzą: Witold Ciechanowicz (od wtorku do piątku),  Ewa Kaliszewska (czwartki) Wiktoria Burdon (środy)

Zajęcia snycerskie "Drewniane poniedziałki": Uczestnicy pod kierunkiem  edukatora - leśnika rzeźbią proste wzory w deseczkach lipowych. Minimalny wiek uczestników: 10 lat. Dla niepełnoletnich uczestników zajęć wymagana zgoda rodziców / opiekunów prawnych. Maksymalna liczba uczestników: 15 osób. W przypadku udziału grupy o większej liczebności: podział na dwie grupy, jedna uczestniczy w zajęciach snycerskich, druga zwiedza ogród. Obie grupy pod opieką własnego opiekuna. Uwaga: powstałe prace są własnością uczestników zajęć! 
Prowadzi: Waldemar Hinc (poniedziałki). Zajęcia,  snycerskie będą uzupełniane zajęciami w oparciu o scenariusz "Supersurowiec" - gdzie uczestnicy, w oparciu o karty zadań i próbki różnych surowców, samodzielnie je oceniają.

Zarządzanie lasem: symulacja role-playing game (RPG). Uczestnicy wcielą się w role miejscowego leśnika, radnego, ekologa, czy profesora lokalnego uniwersytetu. Rzucą się w wir rozmów i negocjacji z zainteresowanymi stronami aby przekazać swoje racje. Zajęcia skierowane do młodzieży i dorosłych, wpisują się w problematykę zrównoważonego rozwoju, zawartą w podstawie programowej (j.w). Prowadzenie: Jędrzej Damski, Witold Ciechanowicz.

Zajęcia z mapą: prowadzący przedstawia krótko zasady orientacji mapy wg kierunków stron świata, przedstawia zasady i cele zajęć, omawia zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy samodzielnie (w 2-3 osobowych grupach) poruszają się z mapą po ogrodzonym terenie ogrodu (lub w przypadku starszych grup - również poza nim


Przykładowe scenariusze zajęć:
1) Zrównoważona gospodarka leśna - z czym się to je? rekomendowany adresat: młodzież, osoby dorosłe
Cele szczegółowe zajęć:
Uczestnik zajęć potrafi podać trzy podstawowe filary idei zrównoważonego rozwoju i ich realizację w praktyce, w realiach Nadleśnictwa Gdańsk Uczestnik zajęć potrafi podać leśnictwo jako źródło idei zrównoważonego rozwoju. Uczestnik zajęć potrafi podać przynajmniej jeden obowiązujący akt prawny w którym poruszona jest problematyka idei zrównoważonego rozwoju Uczestnik zajęć potrafi ocenić zjawisko wylesiania zachodzące na Ziemi, wie czy dotyczy ono Europy i Polski.


2) Dotknij lasu! (rekomendowany: dzieci w wieku przedszkolnym)
Cele szczegółowe zajęć:
 • Uczestnik zajęć potrafi określić czy drzewo ma długie czy krótkie igły, kłujące czy nie kłujące. Zachwyca się zapachem igieł. 
 • Potrafi rozróżnić różne faktury i kolory kory drzew. 
 • Rozróżnia małe drzewa i duże drzewa 
 • Potrafi wymienić przedmioty z drewna w swoim otoczeniu
 • Jest możliwe łączenie pewnych elementów powyższych scenariuszy, wedle potrzeb poszczególnych grup.
"Leśny Kalejdoskop

Do dyspozycji uczestników zajęć (ew. zajęcia pod opieką nauczyciela, po zakończeniu zajęć z leśnikiem lub zamiast nich) pozostaje:
 • Dziewięć kolekcji drzew, krzewów i roślin zielnych Leśnego Ogrodu Botanicznego, zawierających m.in. większość rodzimych gatunków drzew i krzewów, wybrane rośliny chronione. Wszystkie drzewa posiadają tabliczki z nazwami. 
 • 2,5 kilometrowy “Szlak Wiewiórki” biegnący malowniczą trasą z peryferii dzielnicy Gdynia Pustki Cisowskie do LOB Marszewo. Na szlaku znajduje się szereg interaktywnych tablic ułatwiających m.in. naukę rozpoznawania rodzimych gatunków drzew. Nowo otwarte szlaki: Alicji i Korzeni.
 • Zestawy interaktywnych tablic (pod dachem) do nauki rozpoznawania drzew, ptaków i ssaków - praca w grupach. 
 • Prosta w obsłudze prezentacja multimedialna połączona z zadaniami sprawdzającymi - nauka rozpoznawania głosów ptaków (w tym objętych ochroną gatunkową), ssaków leśnych (i ich głosów) oraz wybranych gatunków drzew. 
 • Zestawy drewnianych klocków (praca w małych grupach) “Budowa cieni”. Pomoc edukacyjna, która w 2004 r. zdobyła I miejsce w rankingu zabawek edukacyjnych na rynku Niemieckim, oprócz dobrej zabawy zestaw pozwala na przeprowadzenie atrakcyjnej lekcji matematyki (rzuty brył). Więcej na stronie producenta.
 • Leśne puzzle, drewniane łamigłówki (praca w grupach).
 • Leśny Kalejdoskop. Uczestnicy otrzymują niewielkie drewniane ramki oraz klamerki do bielizny. Ich zadaniem jest stworzenie w ramkach kompozycji wykorzystującej rośliny zielne, fragmenty gałązek drzew, liści itp. Po wyznaczonym czasie uczestnicy stają w kręgu z gotowymi kompozycjami, odwróceni do siebie plecami. Ramki są przekazywane sąsiadowi po okręgu i oglądane na tle otaczającego krajobrazu. Jedna z ramek (np. osoby prowadzącej) może być pusta. 
 • Film edukacyjny np. “Ssaki Polski” - przedstawiające podstawowe gatunki ssaków występujące w naszym kraju. 
 • W LOB Marszewo prowadzone są z powodzeniem również zajęcia dla innych grup wiekowych, w tym osób dorosłych. 
 • Do dyspozycji uczestników pozostaje również kilkanaście stereoskopów, bardzo realistyczne, trójwymiarowe modele roślin: Aconitum variegatum – Tojad dzióbaty, Actea spicata – Czerniec gronkowy, Ajuga pyramidalis – Dąbrówka piramidalna, Allium ursinum – Czosnek niedźwiedzi, Aquilegia vulgaris – Orlik pospolity, Asarum europaeum – Kopytnik pospolity, Convallaria majalis – Konwalia majowa, Dentaria bulbifera – Żywiec cebulkowy, Gagea spathacea – Złoć pochwolistna, Galanthus nivalis – Śnieżyczka przebiśnieg, Hedera helix – Bluszcz pospolity, Hepatica nobilis – Przylaszczka pospolita, Primula veris – Pierwiosnek lekarski, Ranunculus cassubicus – Jaskier kaszubski, Vinca minor – Barwinek pospolity, Lilium martagon – Lilia złotogłów, Polygonatum verticillatum – kokoryczka okółkowa, Digitalis purpurea – Naparstnica purpurowa, Galium odoratum – Przytulia wonna, Helichrysum arenarium – Kocanki piaskowe, Hypericum perforatum – Dziurawiec zwyczajny, Plantago major – Babka zwyczajna, Primula elatior – Pierwiosnek wyniosły, Primula veris – P. lekarski, Saponaria officinalis – Mydlnica lekarska, Symphytum officinale – Żywokost lekarski, Tussilago farfara – Podbiał pospolity




Zajęcia prowadzą:
 • Witold Ciechanowicz - leśnik, koordynacja zajęć edukacyjnych, członek Stowarzyszenia Edukatorów Leśnych, tel. 602 318 805
 • Ewa Kaliszewska - kierownik Leśnego Ogrodu Botanicznego, ogrodnik z wykształcenia, tel. 660 693 465
 • dr Joanna Bloch-Orłowska - botanik, , tel. 608 488 210
 • Uwaga: pracujemy od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Jeśli prowadzimy zajęcia, wolimy nie odbierać telefonów. Staramy się oddzwaniać. Warto rozważyć wiadomość mailową, lub wysłanie sms zamiast połączenia telefonicznego. 

Zdjęcia: Paweł Młodkowski.






Komentarze

 1. Zwracamy się z prośbą o bezpłatną możliwość zwiedzenia państwa Leśnego Ogrodu Botanicznego dla 15 dzieci wraz z opiekunami. Pozdrawiamy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę skorzystać z formularza powyżej, zajęcia są bezpłatne :)

   Usuń

Prześlij komentarz

Popularne posty