Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek prawny, uregulowany zapisami  art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Nadleśnictwo Gdańsk informuje, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGL LP Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni 81-806, ul. Morska 200; 
  • Pani/Pana dane osobowe (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe), dane pochodzące z monitoringu wizyjnego, przetwarzane są w celu realizacji zadań nałożonych na Nadleśnictwo Gdańsk na mocy Ustawy o lasach  z dnia 28 września 1991 r. (Dz.U.2017.0.788) oraz Statutu PGL LP (akty prawne udostępnione do informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Lasów Państwowych  http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/prawo_i_organizacja)
  • W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Pani/Pana dane, jeśli będzie
    to konieczne w celu realizacji zadań. Dane będą przekazywane wyłącznie: naszym pracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, osobom upoważnionym oraz innym odbiorcom danych, w tym: kancelariom prawnym, biegłym rewidentom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji związanej z realizacją zadań, oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego powszechnie prawa. Dane pochodzące z monitoringu wizyjnego przetwarzane w celu analizowania niewłaściwych zachowań na terenach leśnych, mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadań oraz okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt dla PGL LP oraz innymi przepisami prawa powszednie obowiązującego, szczególnie Ustawą o rachunkowości czy Kodeksem Pracy;
  • W trybie art. 15-21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, o ile inne przepisy prawa powszechnie stosowanego nie stanowią inaczej;
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.