Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Regulamin i ogólne zasady korzystania

Regulamin i ogólne zasady korzystania

Uwaga! Teren ogrodzony ogrodu dostępny jest w ograniczonym zakresie, w dni robocze, w godzinach 10:00-15:00. Ogólnodostępna przez cały tydzień jest część leśna ogrodu, ze szlakami edukacyjnymi: Alicji w Zaczarowanym Lesie i Szlakiem Korzeni, znajdujące się poza ogrodzonym terenem ogrodu. Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” został uruchomiony i jest obsługiwany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy współudziale funduszu zewnętrznego RPO, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

 

 

Interaktywny plan ogrodu 

 1. Ogólne zasady korzystania

 2. Ogólne zasady odpowiedzialności

 3. Zajęcia edukacyjne

 4. Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 5. Potencjalne zagrożenia w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

 6. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 

 

 

 

Zadanie działalności ogrodu, określone w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r., zezwalającej na tworzenie i tworzenie ogrodu:

 • Gromadzenie i tworzenie kolekcji roślin z różnych stref charakterystycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji roślin.
 • Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody.
 • Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
 • Współpraca z innymi placówkami o profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.

 

 

 

REGULAMIN

LEŚNEGO OGRODU BOTANICZNEGO „MARSZEWO” W GDYNI

 

§ 1. Ogólne zasady korzystania

 

 1. REGULAMIN

  LEŚNEGO OGRODU BOTANICZNEGO „MARSZEWO” W GDYNI

   

  § 1. Ogólne zasady korzystania

   

 2. Ogrodzona, centralna część Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo” w Gdyni („Ogród” lub „LOB Marszewo”) jest otwarta dla indywidualnych odwiedzających:
  1. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10:00 do 15:00,
  2. w niedziele od początku kwietnia do końca października (w ramach cyklu „Ogrodowe Niedziele”) w godz. od 10:00 do 16:00.
  3. w co drugą niedzielę od początku grudnia do końca lutego (w ramach cyklu „Akcja Karmnik”) w godz. od 8:00 do 13:00.
  4. w wybrane dni wolne od pracy, w godz. od 10:00 do 15:00, zgodnie z informacją na stronie ogrodu – www.marszewo.edu.pl
 3. Nieogrodzona, leśna część ogrodu jest ogólnodostępna bez ograniczeń czasowych.
 4. W uzasadnionych przypadkach kierownik LOB „Marszewo” może zmienić godziny otwarcia.
 5. Wstęp do Ogrodu jest bezpłatny.
 6. Ogród jest terenem publicznym.
 7. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 8. Jazdę rowerem dopuszcza się tylko po drogach. Ścieżki i szlaki spacerowe dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się pieszo lub na wózkach.
 9. Psy na teren Ogrodu można wprowadzać wyłącznie na smyczy. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność za psa i zachowanie czystości.
 10. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
  1. niszczenie roślin lub ich części oraz grzybów,
  2. pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin i ich fragmentów, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników,
  3. dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji,
  4. chwytanie zwierząt,
  5. niszczenie urządzeń, elementów małej architektury,
  6. spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających,
  7. hałasowanie,
  8. śmiecenie,
  9. przenoszenie ławek i innych elementów wyposażenia
  10. rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi, używania grilli.
 11. Osoby przebywające w LOB „Marszewo” zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu oraz wolontariuszy.
 12. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu zostaną wezwane do opuszczenia terenu Ogrodu.
 13. Udostępnienie sal budynku edukacyjnego, korzystanie z ogniska oraz komercyjne sesje fotograficzne lub filmowe podlegają opłatom, których wysokość określa decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, dostępna na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 14. Aktualna oferta edukacyjna oraz informacje dotyczące funkcjonowania Ogrodu znajdują się na stronie internetowej LOB „Marszewo” (www.marszewo.edu.pl).
 15.  

  § 2. Ogólne zasady odpowiedzialności

   

 16. Osoby przebywające na terenie Ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 17. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu.
 18. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie pobytu na terenie Ogrodu wynikłe z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa.
 19.  

  § 3. Zajęcia edukacyjne

   

 20. Na terenie Ogrodu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, minimum 12-osobowych, przez cały rok, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji, w oparciu o formularze dostępne na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 21. W wybranych terminach na terenie Ogrodu prowadzone są zajęcia dla indywidualnych odwiedzających (m.in. w ramach cyklu „Ogrodowe Niedziele”, „Akcja Karmnik”).
 22. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zmiany tematyki zajęć edukacyjnych.
 23. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych z powodu:
  1. niestawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie,
  2. niedostosowaniu ubioru do warunków terenowych,
  3. niewłaściwego zachowania uczestników zajęć,
  4. wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  5. innych powodów niezależnych od organizatora

 

§ 4. Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 

 1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy. Rola edukatora leśnego to wyłącznie prowadzenie zajęć. Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć leśnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, co potwierdza złożeniem podpisu.
 3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych na terenie Ogrodu opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagając w prowadzeniu zajęć.
 4. Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Do obowiązków opiekuna grupy/organizatora pobytu na terenie Ogrodu, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć edukacyjnych należy:
  1. uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd osób małoletnich, a w przypadku udziału w warsztatach z drewnem – uzyskanie ich dodatkowej zgody (zał. nr 3 do niniejszego regulaminu)
  2. poinformowanie osób małoletnich oraz ich rodziców o zagrożeniach występujących w lesie,
  3. zadbanie, aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa).

 

§ 5. Potencjalne zagrożenia występujące w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

 1. Wewnętrzna, ogrodzona część Ogrodu ma głównie charakter parkowy i z tego powodu charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, pozostała część Ogrodu ma charakter leśny, co wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z lasem.
 2. Miejsca w ogrodzonej części Ogrodu, w których potencjalnie może wystąpić zagrożenie dla osób odwiedzających Ogród:

  1. Wiata ogniskowa oraz miejsce ogniskowe „pod chmurką”  – z uwagi na otwarty ogień oraz  ostre widelce do kiełbasek.
  2. Nieogrodzony zbiornik wodny znajdujący się w północnej części ogrodu.
  3. Suche rowy odwadniające biegnące wzdłuż jednej z dróg oraz w sąsiedztwie placu edukacyjnego do zbiornika wodnego.
  4. Otwarte bramy i furtki, umożliwiające wyjście do otwartego kompleksu leśnego oraz na ruchliwą drogę.
  5. Szutrowa nawierzchnia części dróg, pokryta ostrymi kamykami.
  6. „Dziki” plac zabaw, który może stwarzać zagrożenia dla osób o wzroście poniżej 1,2 m.
  7. Fragmenty leśne, z zagrożeniami typowymi dla takich obszarów (por. ust. 3).
 3. Miejsca i elementy w nieogrodzonej, leśnej części Ogrodu,  w których potencjalnie może wystąpić zagrożenie dla osób odwiedzających Ogród:
 4. Martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 5. Teren leśny Ogrodu charakteryzuje się stosunkowo dużymi nachyleniami stoków. Zwłaszcza Szlak Alicji biegnie po mocno nachylonym zboczu, stromy jest zwłaszcza koniec i początek szlaku.
 6. Chatki Drwala i Korzeni na Szlaku Korzeni mają niskie stropy – należy uważać na głowę.
 7. Elementy występujące na obszarach leśnych: wystające korzenie drzew, czasowo śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.), błoto, ziemia - należy liczyć się z mozliwościa ubrudzenia się dzieci biorących udział w zajęciach leśnych.
 8. Szczególne warunki pogodowe (burza, silny wiatr), oblodzenie szlaków spacerowych itp.
 9. Występowanie różnego typu zwierząt:
 • kleszcze oraz inne zwierzęta, które mogą roznosić groźne choroby,
 • niektóre owady, których jad może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
 • niektóre zwierzęta, które w sytuacji niepokojenia mogą być agresywne (np. samice dzików, żmije).
 1. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.  Lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej nadleśnictwa. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 2. Drogi leśne, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.
 3. Lasy trójmiejskie były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy powiadomić  policję w celu zabezpieczenia terenu.
 4. Na terenie nadleśnictwa odbywają się polowania indywidualne i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczony jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

§ 6. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 1. Nie wchodź na obszary, na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 2. Młodsze dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku, teren jest stosunkowo bezpieczny, ale istnieją miejsca, w których może potencjalnie wystąpić zagrożenie (por. § 5).
 3. Podczas poruszania się po nieco trudniejszym terenie, zwróć uwagę, by dzieci poruszały się pojedynczo i miały swobodne ręce.
 4. Według chorób odkleszczowych, poruszając się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. dodatkowo Cię zabezpiecza stosowny ubiór: spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru wejdź i sprawdź później swoje ciało i usuń później kleszcze.
 5.  Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejsza ryzyko zabłądzenia. Na miejscu wyprawy zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku offline. Przydatna może być aplikacja „Nadleśnictwo Gdańsk”
   z głosem głosowym po ogrodzie.
 6. Bardzo proszę o nieskracanie dróg na Szlaku Alicji i Korzeni, to może być blisko, a dodatkowo niszczy roślinność, która następnie tworzy skarpy. Wydeptywanie skrótów bez użycia!