Wydawca treści Wydawca treści

Zasady

Zasady

 

Uwaga! Teren ogrodzony ogrodu dostępny jest w ograniczonym zakresie, w dni robocze, w godzinach 10:00-15:00.

Ogólnodostępna przez cały tydzień jest część leśna ogrodu,ze szlakami edukacyjnymi: Alicji w Zaczarowanym Lesie i Szlakiem Korzeni, znajdujące się poza ogrodzonym terenem ogrodu.

 

 1. Wytyczne w związku z SARS-CoV-2

 2. Ogólne zasady korzystania

 3. Ogólne zasady odpowiedzialności

 4. Zajęcia edukacyjne

 5. Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 6. Potencjalne zagrożenia występujące w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

 7. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 

 

 

Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych RPO, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Przedmiotem działalności ogrodu, określonym w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r, zezwalającej na utworzenie i prowadzenie ogrodu jest:

 • Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji roślin.
 • Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody.
 • Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
 • Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.

 

 

WYTYCZNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH LEŚNY OGRÓD BOTANICZNY „MARSZEWO” W GDYNI

w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2

 

1. Obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Nie dotyczy:

 • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osób wspólnie mieszkających lub gospodarujących,
 • osób niepełnosprawnych, niemogących się samodzielnie poruszać, osób z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunów,
 • osób, które zasłaniają usta i nos.

2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa, gdy nie masz możliwości zachowania 2 metrów odległości od innych, w przestrzeni otwartej.

3. Nakaz zakrywania nosa i ust podczas kichania i kaszlu zgiętym łokciem lub chusteczką.

4. Zakaz przebywania w obiekcie osób po kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub poddaną kwarantannie.

5.  Infrastruktura Leśnego Ogrodu Botanicznego nie jest dezynfekowana, dlatego wprowadzamy nakaz dezynfekcji dłoni żelem dezynfekującym, który znajduje się w dozownikach rozmieszczonych na wiatach i na budynku.

4. Rekomendujemy korzystanie z parkingów zewnętrznych, zlokalizowanych poza terenem ogrodzonym ogrodu.

5. Obowiązuje zakaz wstępu do budynku edukacyjnego, który nie dotyczy pracowników i wolontariuszy. Wyjątek dotyczy korzystania przez osoby niepełnosprawne z przystosowanej toalety w budynku oraz korzystania z przewijaka, znajdującego się w tej toalecie.

6. Zaniechaj wizyty w przypadku wystąpienia niepokojących objawów zdrowotnych u któregokolwiek z członków grupy.

7. Nie dotykaj dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu. Ogranicz dotykanie rzeczy osobistych, szczególnie telefonu.

8. Przed skorzystaniem z toalety zdezynfekuj dłonie. Dozownik z żelem dezynfekującym znajduje się na budynku obok przyczepy sanitarnej TOI-DUO. Przed wyjściem z toalety wymyj i osusz dłonie, a po wyjściu je zdezynfekuj.

[Załącznik nr 1 do zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk nr 37/2020]

Niniejszy dokument prezentuje stan wprowadzonych procedur na dzień 1.07.2020. Wszystkie stosowne rozwiązania będą na bieżąco modyfikowane, w razie wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach.

 

 

REGULAMIN

LEŚNEGO OGRODU BOTANICZNEGO „MARSZEWO” W GDYNI

 

§ 1. Ogólne zasady korzystania

 

 1. Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” w Gdyni („Ogród” lub „LOB Marszewo”) jest otwarty dla indywidualnych odwiedzających:
  1. w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 10:00 do 15:00,
  2. w niedziele od 1 kwietnia do 31 października („Ogrodowe Niedziele”) w godz. od 10:00 do 16:00.
  3. w wybrane niedziele sezonu zimowego („Akcja Karmnik”) w godz. od 8:00 do 13:00, zgodnie z informacją na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 1. W uzasadnionych przypadkach kierownik LOB Marszewo może zmienić godziny otwarcia.
 2. Wstęp do Ogrodu jest bezpłatny.
 3. Ogród jest terenem publicznym.
 1. Dzieci do lat 13 przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 2. Jazdę rowerem dopuszcza się tylko po drogach. Ścieżki i szlaki spacerowe dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się pieszo lub na wózkach.
 3. Psy na teren Ogrodu można wprowadzać wyłącznie na smyczy. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność za psa i zachowanie czystości.
 4. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
  1. niszczenie roślin lub ich części oraz grzybów,
  2. pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników,
  3. dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji,
  4. chwytanie zwierząt,
  5. niszczenie urządzeń, elementów małej architektury,
  6. spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających,
  7. hałasowanie,
  8. śmiecenie,
  9. przenoszenie ławek i innych elementów wyposażenia.
 5. Osoby przebywające w LOB Marszewo zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu oraz wolontariuszy.
 6. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu zostaną wezwane do opuszczenia terenu Ogrodu.
 7. Komercyjne sesje fotograficzne lub filmowe podlegają opłatom, których wysokość określa decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, dostępna na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.

 

§ 2. Ogólne zasady odpowiedzialności

 

 1. Osoby przebywające na terenie Ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 2. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu.
 3. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie pobytu na terenie Ogrodu wynikłe z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa.

 

§ 3. Zajęcia edukacyjne

 

 1. Na terenie Ogrodu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, minimum 12-osobowych, przez cały rok, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o formularze dostępne na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 2. Wybrane zajęcia edukacyjne objęte indywidualną rezerwacją miejsc mogą być odpłatne, ze względu na ponoszenie przez Nadleśnictwo Gdańsk dodatkowych kosztów. Ich wyszczególnienie oraz wysokość opłat za nie ustala decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, dostępna na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 3. W uzasadnionych przypadkach Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo zmiany tematyki zajęć edukacyjnych.
 4. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych z powodu:
  1. nie stawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie,
  2. niedostosowaniu ubioru do warunków terenowych,
  3. niewłaściwego zachowania uczestników zajęć,
  4. wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych,
  5. innych powodów niezależnych od organizatora.

 

 

§ 4. Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 

 1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy. Rola edukatora leśnego to wyłącznie prowadzenie zajęć. Edukator nie może przejąć opieki nad dziećmi.
 2. Przed przystąpieniem do zajęć, nauczyciel/opiekun grupy zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć leśnych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, co potwierdza złożeniem podpisu.
 3. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Ogrodu opiekunowie grup muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagając w prowadzeniu zajęć.
 4. Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przed przystąpieniem do zajęć.
 5. Do obowiązków opiekuna grupy/organizatora pobytu na terenie Ogrodu, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć edukacyjnych należy:
  1. uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd osób małoletnich,
  2. poinformowanie osób małoletnich oraz ich rodziców o zagrożeniach występujących w lesie,
  3. zadbanie, aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa).

 

§ 5. Potencjalne zagrożenia występujące w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

 1. Wewnętrzna, ogrodzona część Ogrodu ma głównie charakter parkowy i z tego powodu charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, pozostała część Ogrodu ma charakter leśny, co wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z lasem.

 

 1. Miejsca w ogrodzonej części Ogrodu, w których potencjalnie może wystąpić zagrożenie dla osób odwiedzających Ogród:
 1. Wiata ogniskowa oraz miejsce ogniskowe „pod chmurką”  – z uwagi na otwarty ogień oraz  ostre widelce do kiełbasek.
 2. Nieogrodzony zbiornik wodny znajdujący się w północnej części ogrodu.
 3. Suche rowy odwadniające biegnące wzdłuż jednej z dróg oraz w sąsiedztwie placu edukacyjnego do zbiornika wodnego.
 4. Otwarte bramy i furtki, umożliwiające wyjście do otwartego kompleksu leśnego oraz na ruchliwą drogę.
 5. Szutrowa nawierzchnia części dróg, pokryta ostrymi kamykami.
 6. „Dziki” plac zabaw, który może stwarzać zagrożenia dla osób o wzroście poniżej 1,2 m.
 7. Fragmenty leśne, z zagrożeniami typowymi dla takich obszarów (por. ust. 3).

 

 1. Miejsca i elementy w nieogrodzonej, leśnej części Ogrodu,  w których potencjalnie może wystąpić zagrożenie dla osób odwiedzających Ogród:

 

 1. Martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 2. Teren leśny Ogrodu charakteryzuje się stosunkowo dużymi nachyleniami stoków. Zwłaszcza Szlak Alicji biegnie po mocno nachylonym zboczu, stromy jest zwłaszcza koniec i początek szlaku.
 3. Chatki Drwala i Korzeni na Szlaku Korzeni mają niskie stropy – należy uważać na głowę.
 4. Elementy występujące na obszarach leśnych: wystające korzenie drzew, czasowo śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.).
 5. Szczególne warunki pogodowe (burza, silny wiatr), oblodzenie szlaków spacerowych itp.
 6. Występowanie różnego typu zwierząt:
  • kleszcze oraz inne zwierzęta, które mogą roznosić groźne choroby,
  • niektóre owady, których jad może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
  • niektóre zwierzęta, które w sytuacji niepokojenia mogą być agresywne (np. samice dzików, żmije).
 7. Trwające prace leśne, takie jak np. ścinka drzew, zrywka, wywóz. Miejsca, w których tego typu prace są prowadzone, są objęte zakazem wstępu i są oznaczane tablicami ostrzegawczymi, ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.  Lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej nadleśnictwa. Należy bezwzględnie stosować się do zakazu poruszania się po tych terenach.
 8. Drogi leśne, po których mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.
 9. Lasy trójmiejskie były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku stwierdzenia ich występowania należy powiadomić  policję w celu zabezpieczenia terenu.
 10. Na terenie nadleśnictwa odbywają się polowania indywidualne i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczony jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

§ 6. Zasady bezpiecznego przebywania w lesie

 1. Nie wchodź na obszary na które wstęp jest zabroniony, są one oznakowane tablicami ostrzegawczymi.
 2. Młodsze dzieci będące pod Twoją opieką powinny przebywać w zasięgu Twojego wzroku, teren jest stosunkowo bezpieczny, ale istnieją miejsca, w których może potencjalnie wystąpić zagrożenie (por. § 5).
 3. Podczas poruszania się po nieco trudniejszym terenie, zwróć uwagę, by dzieci poruszały się pojedynczo i miały swobodne ręce.
 4. By uniknąć chorób odkleszczowych, poruszaj się po wyznaczonych ścieżkach, z dala od gęstego podszytu. Dodatkowo zabezpieczy Cię stosowny ubiór: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z leśnego spaceru weź prysznic a później sprawdź swoje ciało i usuń ewentualne kleszcze.
 5.  Poruszanie się po wyznaczonych szlakach zmniejszy ryzyko zabłądzenia. Na dłuższą wyprawę zaopatrz się w papierową mapę i aplikacje mapowe, z pobraną mapą terenu do użytku offline. Przydatna może być aplikacja „Nadleśnictwo Gdańsk”
   z przewodnikiem głosowym po terenie ogrodu.
 6. Bardzo prosimy o nieskracanie drogi na Szlaku Alicji i Korzeni, to może być niebezpieczne. Zależy nam, by zbocza jak najszybciej umocniła roślinność. Wydeptywanie dodatkowych skrótów zdecydowanie temu nie służy!

 Świadomy występujących zagrożeń,

w lesie przebywasz na własną odpowiedzialność.