Asset Publisher Asset Publisher

Zasady

Zasady

Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych RPO, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Przedmiotem działalności ogrodu, określonym w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r, zezwalającej na utworzenie i prowadzenie ogrodu jest:

 • Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji roślin.
 • Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody.
 • Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
 • Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.

Ogólne zasady korzystania

Leśny Ogród Botaniczny  jest otwarty od poniedziałku do piątku od godz. 10:00 - 14:00, oraz w niedziele, od kwietnia (Ogrodowe Niedziele), do końca września, od godz. 10:00 do 16:00.

 • W trakcie Ogrodowych Niedziel dostępne są różnego rodzaju bezpłatne pokazy i warsztaty.
 • Zajęcia edukacyjne prowadzimy w dni robocze, dla grup minimum 12-osobowych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o formularz na stronie internetowej.
 • Wstęp do ogrodu, zajęcia edukacyjne są bezpłatne.
 • Zwiedzający mogą poruszać się wyłącznie pieszo przede wszystkim po wyznaczonych ścieżkach.
 • Ruch wózków dla dzieci oraz wózków inwalidzkich możliwy z zachowaniem należytej ostrożności.

Na terenie Ogrodu zabronione jest:

 • Zrywanie i niszczenie roślin lub ich części.
 • Pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników.
 • Dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji.
 • Chwytanie zwierząt.
 • Niszczenie urządzeń, elementów małej architektury.
 • Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających.

Osoby przebywające w Leśnym Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu podlegają karze grzywny w trybie postępowania karno-administracyjnego.

Bezpieczeństwo podczas zajęć, odpowiedzialność za powierzone mienie

 • Za bezpieczeństwo uczestników podczas zajęć organizowanych na terenie Nadleśnictwa Gdańsk oraz w czasie wolnym od zajęć odpowiedzialność ponoszą szkoły / opiekunowie grup.
 • Do obowiązków organizatora pobytu na terenie nadleśnictwa, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć należy:
 • uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd dzieci,
 • poinformowanie uczestników oraz ich rodziców o ewentualnych zagrożeniach występujących w lesie,
 • zadbanie aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych ( np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa)
 • zadbanie aby małoletni uczestnicy dzieci byli zaopatrzeni w posiłek, zimne lub ciepłe napoje (w zależności od warunków atmosferycznych panujących w lesie),
 • Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez leśników opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo dzieci oraz pomagać w prowadzeniu zajęć.
 • Za zniszczenia spowodowane przez uczestników podczas trwania zajęć edukacyjnych odpowiadają i ponoszą odpowiedzialność opiekunowie grupi są zobowiązani do zwrotu kosztów powstałych strat.
 • Obowiązkiem uczestników zajęć edukacyjnych jest odpowiednie zabezpieczenie pozostawionych rzeczy osobistych, nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe w tym zakresie.
 • Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych, gdy:
  • uczestnicy nie stawią się w ustalonym miejscu i czasie nie będą należycie przygotowani do zajęć warunki pogodowe będą niesprzyjające
  • uczestnicy zajęć będą zachowywać się w sposób niewłaściwy
  • z innych powodów, niezależnych od nadleśnictwa.

Regulamin ogrodu zatwierdził nadleśniczy Marek Zeman.

(Decyzja nr 18/2014 Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie wprowadzenia ogólnych zasad prowadzenia i korzystania Leśnego Ogrodu Botanicznego „Marszewo”)

Pierwotny blog Marszewa, którego zapisy sięgają 2011 roku, znajdziesz na stronie www.marszewo.blogspot.com