Asset Publisher Asset Publisher

Zasady

Zasady

Leśny Ogród Botaniczny “Marszewo” został utworzony i jest utrzymywany ze środków Nadleśnictwa Gdańsk, przy wsparciu funduszy zewnętrznych RPO, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW.

Przedmiotem działalności ogrodu, określonym w decyzji dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z 4 sierpnia 2010 r, zezwalającej na utworzenie i prowadzenie ogrodu jest:

 • Gromadzenie i utrzymywanie kolekcji roślin z różnych stref klimatycznych.
 • Prowadzenie dokumentacji roślin.
 • Prowadzenie edukacji i popularyzacji wiedzy w dziedzinie ochrony przyrody.
 • Uczestniczenie w badaniach naukowych dotyczących ochrony gatunków zagrożonych wyginięciem w stanie wolnym.
 • Udostępnianie zgromadzonych zasobów dla zwiedzających, placówkom naukowym i edukacyjnym.
 • Współpraca z innymi placówkami o podobnym profilu, z jednostkami naukowymi i placówkami dydaktycznymi.

 

REGULAMIN

LEŚNEGO OGRODU BOTANICZNEGO „MARSZEWO” W GDYNI

 

Ogólne zasady korzystania

 

 1. Leśny Ogród Botaniczny „Marszewo” w Gdyni („Ogród”) jest otwarty:
  • w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 15:00,
  • w niedziele od 1 kwietnia do 30 września („Ogrodowe Niedziele”) w godz. od 10:00 do 16:00.
  • w wybrane niedziele sezonu zimowego („Akcja Karmnik”) w godz. od 8:00 do 13:00, zgodnie z informacją na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 1. Wstęp do Ogrodu jest bezpłatny.
 2. Ogród jest terenem publicznym.
 1. Dzieci do lat 12 przebywają na terenie Ogrodu pod opieką opiekunów.
 2. Jazdę rowerem dopuszcza się tylko po drogach. Ścieżki i szlaki spacerowe dostępne są wyłącznie dla osób poruszających się pieszo lub na wózkach.
 3. Psy na teren Ogrodu można wprowadzać wyłącznie na smyczy. Opiekun psa ponosi odpowiedzialność za psa i zachowanie czystości.
 4. Na terenie Ogrodu zabronione jest:
  • zrywanie i niszczenie roślin lub ich części
  • pozyskiwanie materiału roślinnego (roślin, sadzonek, nasion, zarodników okazów do zielnika) bez zezwolenia upoważnionych pracowników
  • dokonywanie zmian w oznakowaniu roślin i kolekcji
  • chwytanie zwierząt
  • niszczenie urządzeń, elementów małej architektury
  • spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających
  • hałasowanie
  • śmiecenie.
  • przenoszenie ławek i innych elementów wyposażenia.
 5. Osoby przebywające w Leśnym Ogrodzie Botanicznym zobowiązane są do przestrzegania wskazówek i uwag pracowników Ogrodu oraz wolontariuszy.
 6. Osoby nie przestrzegające niniejszego Regulaminu zostaną wezwane do opuszczenia terenu Ogrodu.
 7. Sesje fotograficzne (np. ślubne), podlegają opłatom, których wysokość określa decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, dostępna na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.

 

Ogólne zasady odpowiedzialności

 

 1. Osoby przebywające na terenie Ogrodu ponoszą pełną odpowiedzialność  materialną za szkody powstałe z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 2. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Ogrodu.
 3. Nadleśnictwo Gdańsk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe z powodu nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także za następstwa i skutki nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzenia losowe w trakcie pobytu na terenie Ogrodu wynikłe z przyczyn niezależnych od Nadleśnictwa.

 

Zajęcia edukacyjne

 

 1. Na terenie Ogrodu prowadzone są zajęcia edukacyjne dla grup zorganizowanych, minimum 12-osobowych, w dni robocze od godz. 8:00 do 15:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, w oparciu o formularze dostępne na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 2. Wybrane zajęcia edukacyjne objęte indywidualną rezerwacją miejsc mogą być odpłatne, ze względu na ponoszenie przez Nadleśnictwo Gdańsk dodatkowych kosztów. Ich wyszczególnienie oraz wysokość opłat za nie ustala decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Gdańsk, dostępna na stronie internetowej www.marszewo.edu.pl.
 3. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo odwołania zajęć edukacyjnych z powodu:
  • nie stawienia się uczestników w ustalonym miejscu i czasie
  • niedostosowaniu ubioru do warunków terenowych
  • niewłaściwego zachowania uczestników zajęć
  • innych powodów niezależnych od organizatora.

 

 

Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności podczas zajęć edukacyjnych

 

 1. Za bezpieczeństwo, przestrzeganie zasad zwiedzania i dyscyplinę w grupie zorganizowanej odpowiada opiekun grupy.
 2. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych przez pracowników Ogrodu opiekunowie muszą być obecni przez cały czas trwania zajęć, dbając o utrzymanie dyscypliny i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz pomagać w prowadzeniu zajęć.
 3. Opiekun grupy osób małoletnich odpowiada w pełnym zakresie za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez znajdujących się pod jego opieką małoletnich, co potwierdza składając oświadczenie o zapoznaniu się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Do obowiązków opiekuna grupy/organizatora pobytu na terenie Ogrodu, które powinny być dopełnione przed przystąpieniem do zajęć edukacyjnych należy:
  • uzyskanie zgody od prawnych opiekunów na wyjazd osób małoletnich
  • poinformowanie osób małoletnich oraz ich rodziców o zagrożeniach występujących w lesie
  • zadbanie aby ubiór grupy był swobodny, dostosowany do pogody i warunków terenowych (np. spodnie z długimi nogawkami, nakrycie głowy, buty o możliwie terenowym charakterze, ew. kurtka przeciwdeszczowa)
  • zadbanie aby osoby małoletnie były zaopatrzone w posiłek, zimne lub ciepłe napoje (w zależności od warunków atmosferycznych panujących w lesie).

 

Potencjalne zagrożenia występujące w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo”

Wewnętrzna, ogrodzona część ogrodu ma głównie charakter parkowy i z tego powodu charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem bezpieczeństwa, pozostała część ogrodu ma charakter typowo  leśny, co wiąże się z typowymi zagrożeniami związanymi z lasem.

 

Zagrożenia w ogrodzonej części Ogrodu:

 • W północnej części ogrodu znajduje się głęboki, nieogrodzony zbiornik wodny.
 • Stosunkowo głębokie, suche rowy odwadniające biegnące wzdłuż jednej z dróg.
 • Otwarte bramy i furtki, umożliwiające wyjście do otwartego kompleksu leśnego oraz na ruchliwą szosę.
 • Szutrowa nawierzchnia części dróg, pokryta ostrymi kamykami.
 • „Dziki” plac zabaw, który może stwarzać zagrożenia dla osób o wzroście poniżej 1,2 m
 • Stosunkowo niewielkie tereny typowo leśne, z zagrożeniami typowymi dla takich obszarów.

 

Zagrożenia w nieogrodzonej części Ogrodu, będącego częścią większego kompleksu leśnego

 

 • Martwe i obumierające drzewa. Drzewa z widocznymi oznakami rozkładu: suchymi konarami, dziuplami, owocnikami grzybów (hubami) są spróchniałe i w każdej chwili mogą się przewrócić.
 • Teren leśny Ogrodu charakteryzuje się stosunkowo dużymi nachyleniami stoków. Zwłaszcza Szlak Alicji biegnie po mocno nachylonym zboczu, stromy jest zwłaszcza koniec i początek szlaku.
 • Chatki drwala i korzeni na Szlaku Korzeni są bardzo niskie – prosimy uważać na głowy.
 • Obszary leśne mają typowe dla siebie ukształtowanie terenu: wystające korzenie drzew, czasowo śliskie pnie drzew, różnego rodzaju nierówności (kamienie, gałęzie, koleiny itp.)
 • W  terenie leśnym Ogrodu można spotkać różnego rodzaju zwierzęta, które mogą stanowić zagrożenie:
  • kleszcze oraz inne zwierzęta mogą roznosić groźne choroby np. wściekliznę
  • jad niektórych owadów może, zwłaszcza dla osób uczulonych, stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia. Podobne niebezpieczne reakcje mogą wywoływać części niektórych roślin i ich pyłek.
  • niektóre zwierzęta w bardzo szczególnych przypadkach mogą okazać się agresywne (np. samice dzików, żmije)

• Szczególne warunki pogodowe (burza, silny wiatr), oblodzenie szlaków spacerowych itp. mogą powodować lub być samoistnym zagrożeniem.

 • Prace leśne. 
 • Ścinka drzew stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia. Miejsca gdzie jest prowadzona oznaczone są tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.  Lokalizacja dłużej trwających prac jest ogłaszana również na stronie internetowej nadleśnictwa.
 • Po drogach leśnych mogą poruszać się różnego rodzaju pojazdy związane z prowadzeniem gospodarki leśnej.
 • Lasy trójmiejskie były terenem intensywnych działań wojennych. Do dziś można w nich spotkać niewypały i niewybuchy z czasów wojny. W przypadku ich spotkania należy powiadomić  policję w celu zabezpieczenia terenu.
 • Na terenie nadleśnictwa odbywają się polowania indywidualne i zbiorowe. Teren polowań zbiorowych oznaczony jest tablicami ostrzegawczymi ustawionymi na drogach i szlakach leśnych.

Zalecenia

 • Ryzyko zarażenia chorobami odkleszczowymi zmniejsza poruszanie się po szlakach, z dala od gęstego podszycia oraz stosowne ubranie: długie spodnie, rękawy, nakrycie głowy. Po powrocie z Ogrodu zalecane jest sprawdzenie i ewentualne usunięcie kleszczy.
 • Ryzyko zabłądzenia zmniejsza poruszanie się oznakowanymi szlakami, umiejętność posługiwania się mapą i jej posiadanie (polecamy mapę Nadleśnictwa Gdańsk  - do otrzymania w siedzibie nadleśnictwa i w LOB Marszewo, oraz  aplikację „Nadleśnictwo Gdańsk” z pobranymi mapami do korzystania offline  – oba opracowania bezpłatnie)
 • Zachowaj  szczególną ostrożność przy korzystaniu z terenu Ogrodu z dziećmi. Teren jest stosunkowo bezpieczny, ale warto być czujnym: ognisko, staw, strome zejścia na Szlaku Alicji możliwość wyjścia na ulicę to spore niebezpieczeństwa dla dzieci.
 • Po drogach na terenie Ogrodu można poruszać się rowerem. Szlak Alicji i Korzeni, mogą wyglądać bardzo zachęcająco dla miłośników rowerów górskich. Są one jednak dostosowane wyłącznie do ruchu pieszego!
 • Bardzo prosimy o nie skracanie drogi na Szlaku Alicji i Korzeni. Zależy nam by zbocza jak najszybciej umocniła roślinność. Wydeptywanie dodatkowych skrótów zdecydowanie temu nie służy!